Warunki rezerwacji/regulamin

WARUNKI REZERWACJI

Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 20% kosztów pobytu.

Wpłat należy dokonywać na konto nr 33 1240 6292 1111 0010 6780 2680.

W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji:

  • termin rezerwacji,
  • imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja wstępna.

Po dokonaniu wpłaty zadatku, Ośrodek wystawi wpłacającemu fakturę lub paragon, która zostanie rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma) niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu.

Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową. Zadatek należy wpłacić w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji.

Dopłata do całości za pobyt wraz z opłatą klimatyczną następuje w recepcji w pierwszym dniu pobytu.

 

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO PWPW S.A.

Prawo do przebywania na terenie ośrodka i korzystania z jego usług mają wyłącznie Goście. Osoby trzecie, odwiedzające Gości, mogą przebywać na terenie ośrodka tylko
w godzinach 7.00 do 22.00 oraz pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia takiej okoliczności przez Gości w recepcji ośrodka.

Pod pojęciem „Goście" rozumie się:

1) pracowników, emerytów i rencistów PWPW S.A. oraz członków ich rodzin korzystających z pobytu w ośrodku,

2) osoby uczestniczące w szkoleniach i naradach organizowanych przez PWPW S.A.;

3) osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez ośrodek,

4) osoby fizyczne lub przedstawiciele instytucji zewnętrznych, po wykupieniu pobytu lub usługi w recepcji ośrodka.

Apartamenty, pokoje lub domki na terenie ośrodka wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 1600 w dniu wynajmu do godziny 1000 następnego dnia.
Goście wynajmujący apartament, pokój lub domek zobowiązani są do uprzedniego okazania pracownikowi recepcji dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość ze zdjęciem.

Przed zawarciem umowy Ośrodek udostępnia Gościom niniejszy regulamin. Goście zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a w trakcie pobytu do stosowania się do jego postanowień.

Jeżeli Goście nie określą czasu najmu przyjmuję się, że apartament/pokój/domek został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia najmu poza okres wskazany w dniu przybycia, Goście powinni zgłosić w recepcji do godziny 900 dnia, w którym upływa ostatnia doba pobytu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
Pozostanie Gości w apartamencie/pokoju/domku lub pozostawienie w nim swoich rzeczy lub bagaży po upływie ostatniej doby hotelowej powoduje po bezskutecznym wezwaniu do opróżnienia pokoju konieczność uiszczenia opłaty za kolejną dobę hotelową. Niezależnie od powyższego ośrodek może żądać opuszczenia apartamentu/pokoju/domku przez Gości i jego opróżnienia.

Należność za pobyt pobierana jest „z góry" w dniu przyjazdu, zgodnie z terminem ustalonym w rezerwacji, alternatywnie odrębne decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik ośrodka lub ustalane są one indywidualnie z organizatorem szkolenia lub wypoczynku. Kierownik ośrodka lub upoważnione przez Niego osoby mogą również pobierać od Gości kaucje gwarancyjne na pokrycie ewentualnych strat.

Goście ośrodka zobowiązani są do uiszczenia opłaty miejscowej, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie gminy Mrągowo.

Ośrodek nie gwarantuje zakwaterowanie osobom nie posiadającym wcześniejszej rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzedni zadatek w wysokości 20% ogólnej kwoty rezerwowanej usługi. Kierownik ośrodka może w drodze indywidualnego postanowienia zwolnić osobę dokonującą rezerwacji od obowiązkowego wniesienia zadatku.
Ośrodek nie zwraca wniesionych uprzednio opłat w przypadku rezygnacji przez Gości z dalszego pobytu w trakcie trwania wypoczynku z przyczyn leżących po ich stronie.
W sytuacjach losowych ewentualne decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik ośrodka.
W ramach dokonanej rezerwacji lub zgłoszeń na recepcji Goście korzystają z posiłków, które wydawane są do konsumpcji w pomieszczeniach jadalni.
Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

1) Śniadanie 9.00 - 10.00,

2) Obiad 13.30,

3) Obiadokolacja 16.00,

4) Kolacja 18.00 - 19.00

lub według odrębnych ustaleń z organizatorem wypoczynku lub szkolenia.
Na wniosek Gości, mogą oni otrzymać suchy prowiant o wartości obowiązującej stawki żywieniowej w związku z udziałem w wycieczce, bądź wcześniejszym zakończeniem pobytu w ośrodku (tylko za jeden osobodzień).
Zmianę posiłku na suchy prowiant należy zgłaszać w recepcji do godziny 1100 w przeddzień planowanej wycieczki lub wyjazdu.

Goście zobowiązani są do:

1) używania mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) nie wynoszenia koców, krzeseł i innego wyposażenia apartamentu/pokoju/domku oraz nakryć stołowych, sztućców itp. z jadalni,

3) wyłączania światła, zakręcania kranów przy umywalkach i prysznicach oraz wyłączania sprzętu elektronicznego przed opuszczeniem pokoju.

Goście mogą skorzystać odpłatnie z dodatkowych usług oferowanych przez ośrodek:

1) boiska i kortów tenisowych, sprzętu pływającego: kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne,

2) rowerów turystycznych,

3) bilardu,

4) siłowni,

5) sauny,

6) solarium,
7) tenisa stołowego.

Goście mogą korzystać z parkingu znajdującego się na terenie ośrodka - na wynajęty apartament/pokój/domek przypada jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny (dla gości) i niestrzeżony, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz znajdujące się w nich rzeczy.
Goście, którzy zamierzają przywieźć psa lub inne zwierzę domowe mogą być zakwaterowani tylko w wyznaczonych domkach. Fakt ten należy zgłaszać podczas rezerwacji, względnie w trakcie dokonywania czynności meldunkowych - wtedy pobyt w ośrodku będzie możliwy o ile wolne będą miejsca w domkach, o których mowa powyżej.

Ośrodek pobiera opłaty za pobyt zwierzęcia, ponadto jego właściciele zobowiązani są do:

1) pilnowania, aby nie zakłócało ono pobytu innym osobom,

2) wyprowadzania groźnych psów na smyczy i w kagańcu,

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na chodnikach, skwerach i trawnikach.

Goście nie mogą przekazywać wynajętego apartamentu/pokoju/domku innym osobom bez zgody kierownika ośrodka.
Przebywanie osób trzecich na zaproszenie Gości po godzinie 22.00 jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika ośrodka oraz opłaceniu tychże osób według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.

Przez cały czas pobytu w ośrodku dzieci poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.

Na terenie ośrodka, w tym w pokojach oraz domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych.
W przypadku naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych i wyrządzenia tym szkód ośrodek ma prawo żądać pokrycia przez Gościa faktycznie poniesionych kosztów: nieuzasadnionej interwencji Straży Pożarnej, dearomatyzacji apartamentu/pokoju/domku oraz ewentualnej wymiany jego wyposażenia.

Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która rażąco naruszyła tę zasadę.
Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Ośrodek ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.
Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i przepisów p.poż. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach/pokojach/domkach oraz innych pomieszczeniach grzałek, żelazek, innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Każdorazowo opuszczając apartament/pokój/domek Goście powinni sprawdzić zamknięcie okien i drzwi oraz upewnić się, że drzwi zamknięte są na klucz. W przypadku zagubienia przez Gościa kluczy do apartamentu/pokoju/domku ośrodek ma prawo żądać pokrycia przez Gościa poniesionych kosztów wymiany zamka. Wychodząc poza teren ośrodka Goście mogą zostawiać na recepcji klucze od zajmowanych pomieszczeń.

Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości na teren ośrodka regulują przepisy art. 846-849 kodeksu cywilnego. Pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną winny być składane w depozyt do sejfu ośrodka. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu ośrodka lub zajmują zbyt dużo miejsca.
Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Goście proszeni są o ich bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji, co umożliwi reakcję.
Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Ośrodek usługach. Reklamację Gość składa w recepcji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania przez Ośrodek.
Przedmioty osobistego użytku pozostawiane w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na ich koszt, na adres wskazany w trakcie dokonywania czynności meldunkowych.
PWPW S.A. ma prawo dochodzić odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1.

Z Administratorem można się skontaktować:

  1. listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,
  2. elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl,
  3. telefonicznie: centrala 22 235 20 00.                                                                                                                               

PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Na terenie Ośodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wierzbowie stosowany jest monitoring wizyjny.

Podane dane osoowe będą przetwarzane zgdnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.

Dane będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu realizacji umów na świadczone przez Administratora usługi lub w celu podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia,

art. 6 ust.6 lit. c) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring wizyjny, rozpatrzenie reklamacji, dochodzenie roszczeń).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nazwa firmy, zamieszkania lub pobytu, imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka, nr telefonu, adres e-mail, czas trwania pobytu, nr rejestracyjny pojazdu w przypadku korzystania z parkingu, numer konta bankowego, NIP, w przypadku monitoringu - wizerunek.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

  1. podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług , w tym m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym,
  3. organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane pozyskane w związku ze stosowanym monitoringiem wizyjnym będziemy przechowywać przez okres 90 dni od daty utrwalenia.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia Państwa roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzaniaswoich  danych, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono realizację umowy, przenoszenia danych związanych z zawarciem umowy na świadczenie usług , prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu, również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu dokonania rezerwacji pobytu i realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ośrodek.

 

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym Ośrodku.

Wierzbowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy PWPW S.A.
Wierzbowo 1
11-700 Mrągowo

tel. kom. 727 042 492
e-mail: wierzbowo@pwpw.pl
Copyright © Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy PWPW S.A
Grafika oraz WebCMS - WebReklama.pl